Goudprijs: 22k56,82 per gram18k44,57 per gram14k31,22 per gram(23-06-2024 17:17:02)

Transparante prijzen: geen verborgen kosten

Wegens de zomervakantie is de zaak gesloten van zaterdag 20 juli tot zondag 4 augustus 2024.

NL FR EN

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 

 • Edelmetaal Richard”: BVBA Juwelen Richard, met maatschappelijke zetel te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16, met ondernemingsnummer 0464.834.292.
 • Website”: www.edelmetaalrichard.be, en iedere andere domeinnaam en eraan gelinkte URL’s die eigendom zijn van Edelmetaal Richard en waarop informatie over de producten van Edelmetaal Richard aan het publiek wordt verstrekt en / of waarop de producten van Edelmetaal Richard aan de klanten worden aangeboden en verkocht.

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele hyperlinks, zijn eigendom van Edelmetaal Richard. De website werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door Edelmetaal Richard. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edelmetaal Richard. Op de aangeboden informatie (teksten, beelden, enz.) rust van rechtswege een auteursrecht.

 

Edelmetaal Richard besteedt veel aandacht en zorg aan de samenstelling van de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks al deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

 

Edelmetaal Richard behoudt zich het recht voor om ten allen tijde eventuele wijzigingen of correcties aan te brengen, of het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen, en dit met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Edelmetaal Richard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of van de informatie hierop.

 

Edelmetaal Richard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van een buitenstaander of virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden gekwalificeerd.

 

Het Belgisch Recht is van toepassing op ieder geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot de website, het gebruik van de website of de informatie die hierop terug te vinden is. In geval van betwisting behouden de gebruiker en Edelmetaal Richard zich de mogelijkheid voor om een minnelijke schikking te treffen. Is dit niet mogelijk, dan zijn ratione loci enkel de Belgische rechtbanken bevoegd, meer bepaald het Vredegerecht te Willebroek of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. De gebruiker kan Edelmetaal Richard enkel dagvaarden voor de rechtbanken van haar zetel. Dit geldt ook in geval van hoogdringendheid (bv procedure kort geding). Edelmetaal Richard kan opteren voor een andere rechtbank die territoriaal bevoegd is op grond van artikel 624 Ger. W.

 

 

Algemene voorwaarden

 

1. ALGEMEEN

 

De in deze algemene voorwaarden of op de website van Edelmetaal Richard (www.edelmetaalrichard.be) gebruikte termen moeten als volgt worden begrepen:

 

 • Edelmetaal Richard’: BVBA Juwelen Richard, met maatschappelijke zetel te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16, met ondernemingsnummer 0464.834.292;
 • Website’: www.edelmetaalrichard.be, en iedere andere domeinnaam en eraan gelinkte URL’s die eigendom zijn van Edelmetaal Richard en waarop informatie over de producten van Edelmetaal Richard aan het publiek wordt verstrekt en / of waarop de producten van Edelmetaal Richard aan de klanten worden aangeboden en verkocht.
 • Klant’: elke juridisch bekwame natuurlijke of rechtspersoon die telefonisch, per e-mail of via de website van Edelmetaal Richard een bestelling van één of meer producten plaatst of één of meer producten reserveert.
 • Bestelling’: de vraag van een klant om een verkoopcontract af te sluiten tussen Edelmetaal Richard en de klant in verband met de via de website van Edelmetaal Richard aangeboden producten, andere dan beleggingsproducten.
 • Producten’: alle goederen die door Edelmetaal Richard via de website van Edelmetaal Richard te koop worden aangeboden, met uitzondering van beleggingsproducten.
 • Beleggingsproducten’: gouden munten, zilveren munten, goudstaven, zilverstaven, goudkorrels, zilverkorrels.
 • Transactie’: alle handelingen, beveiligde verwerkingen, machtigingen en toestemmingen die samenhangen met het betalen van de bestelde producten.
 • Productfiche’: geeft de informatie (teksten, foto’s, klasseringssysteem per rubriek…) weer over een specifiek product dat op de website van Edelmetaal Richard te koop wordt aangeboden.
 • Aanbieder’: elke juridisch bekwame natuurlijke of rechtspersoon die telefonisch, per e-mail of via de website van Edelmetaal Richard heeft aangekondigd één of meer producten te willen verkopen aan Edelmetaal Richard.
 • Consument’: de consument in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en Consumentenbescherming” in het Wetboek van Economisch Recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, en de boeken I en XV van het Wetboek Economisch Recht (Belgisch Staatsblad 30 december 2013; err. Belgisch Staatsblad 20 januari 2014, err. Belgisch Staatsblad 18 maart 2014, err. Belgisch Staatsblad 24 maart 2014).

 

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website van Edelmetaal Richard. Het gebruik van de website impliceert dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een klant telefonisch, per e-mail of via de website van Edelmetaal Richard een bestelling plaatst of (een) product(en) reserveert. Het plaatsen van een bestelling of het reserveren van producten via de website houdt in dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft, en dat u hiermee zonder voorbehoud heeft ingestemd. De algemene voorwaarden worden zowel op de website gepubliceerd alsook bij de order- of reserveringsbevestiging meegestuurd.

 

Bij elke bestelling of reservering zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en in de orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer door een aanbieder telefonisch, per e-mail of via de website een aanbod aan Edelmetaal Richard wordt gedaan om (een) product(en) aan Edelmetaal Richard te verkopen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de reservering, bestelling, aanbieding, verkoop of aankoop van beleggingsproducten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

 

Indien één van de voorwaarden vermeld in deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet rechtsgeldig zou zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Edelmetaal Richard en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze algemene voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

 

Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien Edelmetaal Richard hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

 

 

2. HANDELINGSONBEKWAMEN

 

Handelingsonbekwamen en minderjarigen die (een) product(en) willen reserveren, bestellen of aanbieden moeten zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden is door deze algemene voorwaarden. Desgevallend moet de bestelling, reservering of het aanbod worden gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger zelf of moet de wettelijke vertegenwoordiger de handelingsonbekwame hiertoe expliciet en schriftelijk toestemming verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

 

 

3. RESERVEREN DOOR CONSUMENTEN

 

Edelmetaal Richard biedt producten online of in zijn winkel te koop aan.

 

Per e-mail of via de reserveringsknop op de website van Edelmetaal Richard kan een consument kosteloos producten van Edelmetaal Richard, andere dan beleggingsproducten, reserveren. Aan een reservering is geen aankoopverplichting verbonden.

 

De reservering kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

 

De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald product daadwerkelijk beschikbaar is in de winkel van Edelmetaal Richard, gelegen te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16, waarna aan de klant een reserveringsbevestiging wordt verzonden per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

 

De gereserveerde producten worden na het verzenden van de reserveringsbevestiging gedurende twee kalenderdagen ter beschikking gehouden van de klant in de winkel van Edelmetaal Richard, gelegen te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16. Mits schriftelijke toestemming van Edelmetaal Richard kan deze termijn worden verlengd.

 

Bij een reservering is enkel een betaling van het gereserveerde product in de winkel gelegen te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16 mogelijk.

 

Elke klant kan hoogstens twee producten tegelijk reserveren. Van deze beperking kan worden afgeweken mits schriftelijke toestemming van Edelmetaal Richard.

 

Reservering kan worden geweigerd door Edelmetaal Richard in geval van vermoeden van kwaadwilligheid en / of commerciële doeleinden die de belangen van Edelmetaal Richard kunnen schaden, bij een geschil in verband met de betaling van een vorige bestelling, of wanneer het product niet beschikbaar is.

 

Indien Edelmetaal Richard schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van reserveringen, dan behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.

 

Voor de reservering van beleggingsproducenten gelden andere regels. Informeer in dit geval via telefoon (0032.3.886.62.54).

 

 

4. BESTELLEN DOOR CONSUMENTEN

 

4.1. Bestellen

 

De consument kan producten van Edelmetaal Richard, andere dan beleggingsproducten, bestellen per e-mail of via de website door op de reserveringsknop te drukken en hierbij te verduidelijken dat hij het product wenst aan te kopen.

 

De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de consument zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

 

Bij de bestelling geeft de consument duidelijk aan of hij het product na betaling wenst af te halen in de winkel van Edelmetaal Richard, dan wel of hij wenst dat het product wordt verzonden naar het door hem opgegeven leveringsadres.

 

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. De consument erkent kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en verklaart, door het plaatsen van een bestelling, uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 

Van zodra Edelmetaal Richard de bestelling ontvangt, bevestigt zij de ontvangst van de bestelling door een orderbevestiging te verzenden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

 

De verkoop is pas gesloten nadat Edelmetaal Richard een orderbevestiging heeft verstuurd naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

 

De automatische registratiesystemen gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling, alsook voor de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 

Edelmetaal Richard behoudt zich het recht voor om bestellingen van een consument te weigeren of te annuleren zonder hiervoor enige verantwoording verschuldigd te zijn. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij vermoeden van kwaadwilligheid, commerciële doeleinden die de belangen van Edelmetaal Richard kunnen schaden, problemen met de betaling van de bestelling, bij een geschil in verband met (de betaling van) een vorige bestelling, of wanneer het product niet beschikbaar is.

 

Indien Edelmetaal Richard schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, dan behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.

 

Voor de bestelling van beleggingsproducenten gelden andere regels. Informeer in dit geval via telefoon (0032.3.886.62.54).

 

4.2. Betalen

 

De consument moet het product onmiddellijk betalen. De betaling moet bij Edelmetaal Richard toekomen binnen twee werkdagen na het verzenden van de orderbevestiging waarin de betalingsmodaliteiten worden vermeld. Betaling kan gebeuren op twee manieren:

 

 • via overschrijving naar het in de orderbevestiging opgegeven rekeningnummer van Edelmetaal Richard, waarna de consument op het door hem opgegeven e-mailadres een bevestiging van de ontvangst van betaling zal krijgen;
 • via betaling in de winkel van Edelmetaal Richard gelegen te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16, waarbij de consument een betalingsbewijs zal ontvangen en het product, tenzij anders overeengekomen, onmiddellijk aan de consument zal worden meegegeven.

 

De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling. In afwachting van de ontvangst van de betaling wordt het bestelde product gereserveerd gedurende de termijn binnen welke de betaling moet zijn ontvangen.

 

Edelmetaal Richard is niet gehouden tot levering van het product zolang het product niet integraal betaald is. Het product blijf in ieder geval eigendom van Edelmetaal Richard tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden.

 

Ingeval van niet tijdige betaling binnen de hierboven vermelde betalingstermijn, en na ingebrekestelling per brief of per e-mail, kan Edelmetaal Richard altijd opteren voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de consument mits kennisgeving per brief of e-mail in die zin.

 

4.3. Levering

 

Nadat de betaling door Edelmetaal Richard werd ontvangen, en niet eerder, en afhankelijk van de keuze die door de consument op het moment van de bestelling werd gemaakt, worden de aangekochte producten door de consument afgehaald in de winkel van Edelmetaal Richard gelegen te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16, of verzendt Edelmetaal Richard deze naar het door de consument opgegeven leveringsadres.

 

Levering is voorlopig enkel mogelijk in de volgende landen: België, Nederland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Wenst u dat een product wordt geleverd naar een leveringsadres in een ander land, dan zal op uw verzoek door Edelmetaal Richard worden meegedeeld of dit mogelijk is en onder welke voorwaarden. U kan desgevallend best telefonisch contact opnemen met Edelmetaal Richard (0032.3.886.62.54).

 

De op de website vermelde prijs voor de producten bevat niet de verzendings-, transport, en verzekeringskosten. Opteert de consument voor de levering via de verzending van het product naar het door hem opgegeven leveringsadres, dan dient de klant dus rekening te houden met extra verzendings-, transport - en verzekeringskosten die afhankelijk zijn van het product dat wordt geleverd.

 

De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, alle taksen en B.T.W. (op de winstmarge of op het hele bedrag, naargelang het soort product) en verzendings-, transport- en verzekeringskosten inclusief. Na kennisname van de verzendings-, transport- en verzekeringskosten zoals meegedeeld in de orderbevestiging, kan de consument afzien van de bestelling van het product door dit binnen twee werkdagen per e-mail (info@edelmetaalrichard.be) te melden aan Edelmetaal Richard.

 

Naargelang de waarde van het product gebeurt de levering door Bpost, via internationale aangetekende zending of door UPS / FEDEX / DHL.

 

Alle details betreffende de leveringstermijn en -kosten kan de klant telefonisch opvragen (0032.3.886.62.54) of per e-mail (info@edelmetaalrichard.be).

 

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt meestal 1 tot 3 werkdagen en uitzonderlijk tot 30 dagen.

 

Edelmetaal Richard is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de firma belast met de verzending of de transporteur. De consument kan geen schadevergoeding eisen van Edelmetaal Richard bij vertraagde levering.

 

Bij ontvangst van het bestelde product moet de consument of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product controleren. Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de consument of de bestemmeling onmiddellijk op het ogenblik van de levering voorbehoud aantekenen bij de transporteur.

 

Indien een pakket niet in ontvangst is genomen na herhaaldelijke aanbiedingen door de transporteur, wordt het teruggestuurd naar Edelmetaal Richard en verwittigen wij de bestemmeling hiervan per e-mail. De consument kan een extra levering aanvragen als hij de kosten hiervoor op zich neemt, zelfs als de eerste verzending gratis was.

 

4.4. Herroepingsrecht

 

Is de verkoop op afstand (via de website van Edelmetaal Richard, telefonisch of per e-mail) gesloten dan beschikt de consument conform art. VI 47 - 52 van het Wetboek Economisch Recht over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

 

Edelmetaal Richard wenst hierbij uitdrukkelijk te verduidelijken dat dit herroepingsrecht niet geldt voor beleggingsproducten zoals gedefinieerd onder art. 1 van deze algemene voorwaarden, aangezien de prijs van deze beleggingsproducten gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Edelmetaal Richard geen invloed heeft (art. VI.53, 2° van het Wetboek Economisch Recht).

 

Het bestelde product kan binnen veertien kalenderdagen - te rekenen vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt - worden teruggebracht naar de winkel van Edelmetaal Richard gelegen te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16. Het product dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het behoorlijk ingevuld modelformulier voor herroeping (zie hierna).

 

Het bestelde product kan door de consument ook binnen veertien dagen per post worden teruggezonden naar Edelmetaal Richard. Het product dient verpakt te worden in de originele verzenddoos en samen met het behoorlijk ingevuld modelformulier voor herroeping te worden teruggestuurd naar Edelmetaal Richard op het adres B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16. Terugzending gebeurt op kosten van de consument.

 

Een herroeping kan enkel worden aanvaard indien het product onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. In ieder geval dient het product te worden teruggestuurd met het verzegeld etiket zonder dat de zegel gebroken is.

 

Het modelformulier voor herroeping kan u hier downloaden.

 

Na afhandeling van de herroeping wordt de consument door Edelmetaal Richard terugbetaald op dezelfde manier zoals hij de betaling uitvoerde.

 

4.5. Garantie

 

Edelmetaal Richard richt zich naar de Belgische wetgeving in verband met garantiebepalingen voor consumenten.

 

Klachten in verband met de levering, de kwaliteit of de gebrekkige werking van een product dienen uiterlijk binnen acht dagen nadat het gebrek zich heeft voorgedaan, schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan Edelmetaal Richard.

 

Op nieuwe horloges is de wettelijke garantie van twee jaar van toepassing.

 

Overeenkomstig de wet geven wij op alle tweedehandshorloges één jaar garantie, vanaf de datum die op de bon staat.

 

Deze garantie geldt niet voor de waterdichtheid, kronen, drukknoppen, glazen, banden en sloten.

 

Sieraden vallen onder de garantie van de winkel van Edelmetaal Richard en zijn telkens per geval te bespreken.

 

Bij overmacht, ongeluk, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten door de koper of door derden kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.

 

Producten zullen bij de verkoop steeds vergezeld zijn van een garantiebewijs en bij een beroep op de garantie moeten de producten door de consument samen met dit bewijs worden terugbezorgd aan Edelmetaal Richard.

 

Een product met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, dan behoudt Edelmetaal Richard zich het recht voor om het product te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig product.

 

 

5. RESERVEREN EN BESTELLEN DOOR NIET-CONSUMENTEN

 

5.1. Bestelling

 

Is de klant geen consument, dan kan deze ook producten van Edelmetaal Richard reserveren en bestellen. De klant kan hierover meer informatie bekomen door contact op te nemen met Edelmetaal Richard telefonisch (+32(0)3 886.62.54), via e-mail (info@edelmetaalrichard.be) of via de knop “bezoek aankondigen” op de website van Edelmetaal Richard.

 

Een bestelling door een andere persoon dan een consument houdt in ieder geval een betalingsverplichting in binnen de termijn die wordt vermeld in de orderbevestiging die door Edelmetaal Richard per e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

 

De verkoop is gesloten na de verzending van de orderbevestiging door Edelmetaal Richard.

 

5.2. Betaling

 

Een bestelling door een klant die geen consument is, houdt in ieder geval een betalingsverplichting in.

 

De klant moet het product onmiddellijk betalen. De betaling moet bij Edelmetaal Richard toekomen binnen twee werkdagen na het verzenden van de orderbevestiging waarin de betalingsmodaliteiten worden vermeld. Betaling kan gebeuren op twee manieren:

 

 • via overschrijving naar het in de orderbevestiging opgegeven rekeningnummer van Edelmetaal Richard, waarna de klant op het door hem opgegeven e-mailadres een bevestiging van de ontvangst van betaling zal krijgen;
 • via betaling in de winkel van Edelmetaal Richard gelegen te B-2830 Willebroek, Overwinningsstraat 16, waarbij de klant een betalingsbewijs zal ontvangen en het product, tenzij anders overeengekomen, onmiddellijk aan de klant zal worden meegegeven.

 

De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling. In afwachting van de ontvangst van de betaling wordt het bestelde product gereserveerd gedurende de termijn binnen welke de betaling moet zijn ontvangen.

 

Edelmetaal Richard is niet gehouden tot levering van het product zolang het product niet integraal betaald is.

 

Ingeval van niet tijdige betaling binnen de hierboven vermelde betalingstermijn, en na ingebrekestelling per brief of e-mail, kan Edelmetaal Richard altijd opteren voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant, mits kennisgeving per brief of e-mail in die zin. In dat geval is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW, het meer gevorderde door Edelmetaal Richard te bewijzen.

 

Opteert Edelmetaal Richard niet voor de ontbinding van rechtswege dan is de klant op het achterstallig verschuldigd bedrag in ieder geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd vanaf de vervaldag, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 

Tevens wordt elk achterstallig verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10 %, met een minimum van 50 euro, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

 

Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

 

5.3. Levering

 

De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief.

 

Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan Edelmetaal Richard te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en / of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant.

 

Wijzigingen in de bestelling hebben tot gevolg dat de bedongen leveringstermijnen automatisch worden verlengd. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

 

5.4. Conformiteit van de levering

 

Edelmetaal Richard verbindt zich ertoe producten te leveren die in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst. Dergelijke overeenstemming wordt vermoed wanneer de goederen in overeenstemming zijn met de beschrijving ervan door Edelmetaal Richard.

 

De bewijslast met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming rust op de klant.

 

Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van het product op straffe van verval gebeuren bij aangetekende brief binnen de vijftien dagen na levering van het product en vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de goederen door de klant zelf of door derden.

 

Edelmetaal Richard is enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de aflevering van de goederen.

 

 

6. OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De verantwoordelijkheid en het risico met betrekking tot een besteld product gaat op de klant over vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Het product blijf wel eigendom van Edelmetaal Richard tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden.

 

Indien de klant verzoekt om de bestelde producten te verzenden naar een door hem opgegeven leveringsadres, dan gebeurt de verzending en het vervoer steeds op kosten van de klant en op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer er eventueel zou overeengekomen zijn dat Edelmetaal Richard voor het vervoer instaat.

 

 

7. PRODUCTEN OF BELEGGINGSPRODUCTEN AANBIEDEN

 

Telefonisch, per e-mail of via de knop “bezoek aankondigen” op de website kan de klant contact opnemen met Edelmetaal Richard om een product of een beleggingsproduct aan te bieden voor verkoop aan Edelmetaal Richard. Ook zonder voorafgaande aankondiging kan een product of beleggingsproduct steeds worden aangeboden in de winkel van Edelmetaal Richard.

 

Het aangeboden product of beleggingsproduct zal steeds aan een grondige inspectie worden onderworpen in de winkel van Edelmetaal Richard.

 

In geen geval rust op Edelmetaal Richard een verplichting tot aankoop van een aangeboden product of beleggingsproduct.

 

 

8. HANDTEKENING EN BEWIJSVOERING

 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

 

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die worden doorgegeven aan Edelmetaal Richard.

 

Alle informatie die de klant invoert in verband met de voor de bestelling noodzakelijke gegevens, is voor hem bindend. Edelmetaal Richard kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die de klant maakt bij het opgeven van de gegevens (in het bijzonder het leverings- en het facturatieadres) en voor vertraagde levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van deze fouten.

 

 

9. PRIJS

 

De op de website vermelde prijs bevat niet de verzendings- en transportkosten.

 

De prijs vermeld in de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, alle taksen en B.T.W. (op de winstmarge of op het hele bedrag, naargelang het soort product), verzendings-, transport- en verzekeringskosten inclusief.

 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

 

Edelmetaal Richard kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van eender welke aard en aan eender wie die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

 

Edelmetaal Richard kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen aan het product door de fabrikant.

 

De aansprakelijkheid van Edelmetaal Richard blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en zal niet ingeroepen kunnen worden voor een vergissing of nalatigheid. Zo zijn de foto’s op de website informatief.

 

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Edelmetaal Richard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link hebben naar de website van Edelmetaal Richard.

 

 

11. PRIVACYBELEID EN PERSOONSGEGEVENS

 

11.1. Algemeen

 

Edelmetaal Richard is wettelijk verplicht persoonsgegevens te verzamelen voor de verkoop op afstand, aangezien deze informatie essentieel is voor het verwerken en verzenden van bestellingen. Zonder deze inlichtingen kunnen wij de bestelling niet valideren.

 

Edelmetaal Richard leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 in verband met de verwerking van persoonsgegevens, herzien door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995. Deze wet voorziet dat de onderneming die persoonsgegevens verzamelt de toestemming van de betrokken persoon moet hebben, dat deze gegevens juist moeten zijn en dat ze enkel worden verzameld voor een duidelijk omschreven, transparant en wettelijk doel.

 

Elke persoon moet toegang hebben tot deze persoonsgegevens en moet het recht hebben deze te laten aanpassen. Overeenkomstig de wet maakt de verwerking van de persoonsgegevens van klanten het voorwerp uit van een aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant beschikt over een toegangs-, aanpassings-, rectificatie- en opheffingsrecht op de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan dit recht bij Edelmetaal Richard uitoefenen door contact op te nemen met Edelmetaal Richard telefonisch (+32(0)3 886.62.54), via e-mail (info@edelmetaalrichard.be) of op het postadres (Overwinningsstraat 16, B-2830 Willebroek, België).

 

Ons bedrijf zou de consumenteninformatie kunnen gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacybeleid’. In dat geval zullen we de consument contacteren voordat we zijn gegevens voor nieuwe toepassingen gebruiken, om hem op de hoogte te brengen van wijzigingen aan ons reglement ter bescherming van persoonsgegevens en de consument de kans te geven te weigeren deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.

 

11.2. Gebruik van de website

 

Specifiek aangaande het gebruik van de website van Edelmetaal Richard kan worden vermeld dat Edelmetaal Richard op deze website uw persoonsgegevens verzamelt. Deze gegevens worden door onze onderneming beheerd. Edelmetaal Richard verbindt zich ertoe nooit gegevens van klanten door te geven aan derden. We verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

Bij uw bezoek aan onze website bewaren wij de volgende informatie:

 

 • uw domeinnaam (IP-adres) indien u onze website bezoekt;
 • uw e-mailadres indien u berichten of vragen verstuurt op deze website;
 • uw e-mailadres indien u met ons communiceert per e-mail;
 • alle informatie betreffende de webpagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd;
 • alle informatie die u vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld via het aanmelden voor de nieuwsbrief).

 

Deze informatie gebruiken wij om:

 

 • de inhoud van onze website te verbeteren;
 • u te informeren over het updaten van onze website;
 • u later te contacteren voor direct marketing-doeleinden.

 

Tot slot dient opgemerkt dat we cookies gebruiken op deze website. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze staan ons toe om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en uw volgende bezoeken te vergemakkelijken en uw voorkeuren te registreren. De cookies kunnen informatie geven met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

 

Indien u nog vragen heeft over het privacy-beleid van Edelmetaal Richard, dan kan u steeds contact opnemen met Edelmetaal Richard, telefonisch (+32(0)3 886.62.54), via e-mail (info@edelmetaalrichard.be) of op het postadres (Overwinningsstraat 16, B-2830 Willebroek, België).

 

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto’s, productgegevens en andere elementen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en, algemeen gesproken, door de beginselen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website van Edelmetaal Richard mag niet worden gekopieerd. Hij mag niet worden gewijzigd, op een andere website worden geplaatst of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edelmetaal Richard.

 

 

13. GESCHIL EN TOEPASSELIJK RECHT

 

In geval van betwisting behouden de klant en Edelmetaal Richard zich de mogelijkheid voor om een minnelijke schikking te treffen. Is dit niet mogelijk, dan zijn ratione loci enkel de Belgische rechtbanken bevoegd, meer bepaald het Vredegerecht te Willebroek of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

 

De klant kan Edelmetaal Richard enkel dagvaarden voor de rechtbanken van haar zetel, los van de plaats van levering van de producten of van de woonplaats van de klant. Dit geldt ook in geval van hoogdringendheid (bv procedure kort geding).

 

Edelmetaal Richard kan opteren voor een andere rechtbank die territoriaal bevoegd is op grond van artikel 624 Ger. W.

 

De contracten en juridische relaties tussen de klant en Edelmetaal Richard worden beheerst door het Belgisch recht.

 

 

14. VEILIGHEID EN CONTACT

 

We gebruiken steeds de encryptietechnologieën die binnen de IT-sector als industriële standaard erkend zijn, wanneer we uw gegevens op onze website doorsturen of ontvangen.

 

Wenst u te reageren op één van de hierboven beschreven praktijken, dan kunt u ons als volgt contacteren:

 

 • telefonisch: +32(0)3 886.62.54;
 • per e-mail: info@edelmetaalrichard.be;
 • op het volgende adres: BVBA Juwelen Richard, Overwinningsstraat 16, B-2830 Willebroek, België.

 

Indien u ons uw postadres meedeelt via de website, ontvangt u hierop enkel de informatie die u gevraagd hebt, alsook uw bestelde producten, indien dit postadres overeenstemt met het door u opgegeven leveringsadres.

 

Indien u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, wordt u door ons bedrijf alleen gecontacteerd wanneer dit nodig is om uw vragen te beantwoorden of u informatie te verstrekken over uw reserveringen of bestellingen.

 

Indien u ons uw e-mailadres meedeelt via de website, kunt u van ons e-mails ontvangen met informatie over onze producten, diensten of toekomstige evenementen.

 

Indien u dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen, laat het ons weten op één van de volgende manieren:

 

 • ofwel door te klikken op de link ‘uitschrijving’ onderaan elke promotie- of marketing e-mail;
 • ofwel door ons een e-mail te sturen naar info@edelmetaalrichard.be.

 

 

BTW-tarieven

 

U koopt gouden munten / staven: geen btw (bij een goudgehalte van minstens 900 voor munten en 995 voor staven)

 

U koopt goudstaven van 1 gram en minder: 21 % btw

 

U koopt goudkorrels: 21 % btw

 

U koopt zilverstaven / zilverkorrels: 21% btw

 

U koopt zilveren munten: 21% btw op de winstmarge

 

U koopt een nieuw horloge / sieraad: 21% btw

 

U koopt een tweedehandshorloge / tweedehandssieraad: 21% btw op de winstmarge

 

 

Cashlimieten en betaalmiddelen

 

U verkoopt? Het bedrag wordt meteen op uw bankrekening gestort. Wij geven u een betaalbewijs.

 

U wenst goud of zilver of gouden of zilveren munten aan te kopen? Bent u particulier, dan kunt u in de winkel betalen met cash, bancontact en overschrijving. In geval van overschrijving leveren wij de goederen van zodra het bedrag op onze rekening verschijnt. Bij cash is de limiet € 3000. Bent u handelaar, dan is cashbetaling niet mogelijk.

 

U koopt horloges of sieraden? Dan kunt u ook betalen met Visa / MasterCard. Verder zijn de regels dezelfde als bij een belegging in goud of zilver of gouden of zilveren munten.

 

 

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website? Vink dan alle vakjes aan.

Instellingen
Noodzakelijk
Statistieken
Overige
Akkoord
Weigeren